Cookies

Når du besøger vores hjemmeside www.pixelmade.dk bruger vi cookies til at indsamle ikke-personlige data. En cookie er en lille tekstfil som lagres for at understøtte brugen af ​​websider. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Vores brug af cookies?
Vi bruger cookies til at holde statistikker over besøg på webstedet og for at øge webstedets funktionalitet for vores brugere. Følgende oplysninger indsamles via cookies, når du besøger webstedet:

 • Browser type
 • Operativ system
 • IP-adresse
 • URL-adresse på sider, du besøger
 • Tidspunkt sider blev besøgt
 • Hvis du har fulgt et link fra en anden hjemmeside til pixelmade.dk, registrerer cookien hvor du kom fra

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om dig. Du kan altid afvise brugen af ​​cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (f.eks. Internet Explorer, Chrome, Firefox osv.). I de fleste browsere kan du, hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra pixelmade.dk, vælge avancerede cookieindstillinger (under internetindstillinger) og tilføje pixelmade.dk til listen over websteder, du vil blokere cookies fra. Du kan også slette individuelle cookies eller alle cookies, der er gemt af din browser.

Hvis du besøger Pixelmade’s hjemmeside uden at afvise eller slette cookies, anses du for at have godkendt deres brug.

Cookies

When visiting our website www.pixelmade.dk we use cookies, to collect non-personal data. A cookie is a small text file stored to support the use of web pages. A cookie is a passive file and cannot spread viruses or other harmful programs.

Our use of cookies?
We use cookies to keep statistics of site visits and to increase site functionality for our users. The following information is collected via cookies when you visit the site:

 • Type of browser
 • Operating system
 • IP address
 • URL address of pages you visit
 • Time pages were visited
 • If you have followed a link from another website to pixelmade.dk, the cookie records where you came from

Data from cookies cannot be used to collect personal information about you. You can always reject the use of cookies on your computer by selecting the relevant settings in your browser (e.g. Internet Explorer, Chrome, Firefox etc.). In most browsers, if you do not wish to receive cookies from pixelmade.dk you can select advanced cookie settings (under internet settings) and add pixelmade.dk to the list of sites you want to block cookies from. You can also delete individual cookies or all cookies saved by your browser.

If you visit Pixelmade’s website without rejecting or deleting cookies, you are deemed to have agreed to their use.

Privatlivspolitik

Med virkning fra 25. maj 2018 giver GDPR (Generel databeskyttelsesforordning) EU-borgere kontrol over deres personoplysninger og ændrer databeskyttelsesmetoden over hele verden. I Pixelmade ApS stræber vi efter at støtte op om GDPR-initiativet.

Dine data

Du som individ har ret til at få adgang til ​​de personlige data, vi har registreret på dig. Som person har du også ret til at få dine data redigeret såvel som slettet, hvis de ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål, hvor de blev oprettet. Kontakt os venligst via mail info@pixelmade.dk for at hjælpe dig med din forespørgsel.

Vi indsamler kun personlige data, der er relevante for at gøre forretninger med dig, data som; dit navn, e-mail-adresse, postadresse, telefonnummer, og vi videresender kun disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere det ønskede til dig eller din virksomhed.

De indsamlede data og brugen af ​​dem er i fuld overensstemmelse med enhver relevant lovgivning, og vi opbevarer kun dataene så længe vi enten er lovligt berettiget eller det er relevant for det formål, de blev indsamlet med.

Vores ansvar

Data ansvarlig for indsamling, behandling og brug af dine data er: Pixelmade ApS, Østergade 20, 3200 Helsinge, Danmark, Cvr-nr: 31586925.

Har du spørgsmål, kontakt os venligst på info@pixelmade.dk

Privacy Policy

With effect on May 25, 2018 the GDPR (General Data Protection Regulation) gives EU citizens control over their personal data and changes the data privacy approach worldwide. At Pixelmade ApS we strive to support the GDPR initiative.

Your data

You as an individual has the right to get access to any of your personal data we have registered in our systems. As an individual you also have the right to have your data edited as well as deleted if they are no longer needed for the initial purpose under which they where created. Please contact us via mail info@pixelmade.dk in order to assist you with your inquiry.

We only collect personal data relevant for doing business with you such as e.g. your name, email address, postal address, phone number. We only forward this information in case it is needed with regards to your business with us.

The collected data and the use of it, is in full adherence with any relevant legislation, and we only keep the data as long as we are either legally committed or it is relevant to the purpose with which they were collected.

Our responsibility

Data Responsible for collecting, processing and using your data is: Pixelmade ApS, Østergade 20, 3200 Helsinge, Denmark, VAT-id: DK31586925.

If you have any questions, please contact us at info@pixelmade.dk