Generelle betingelser

Nærværende generelle betingelser gælder alle ydelser leveret af Pixelmade ApS, samt enhver juridisk repræsentant for Pixelmade ApS.

Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

Ved kunde forstås enhver, der har forretningsforbindelser direkte med Pixelmade ApS eller via en af vores forhandlere.

Betingelserne er gældende fra den 01. juli 2008 og indtil de ændres af Pixelmade ApS.

1. Leverancens omfang

Ved anvendelse af software udviklet af Pixelmade ApS eller brug af licens hvor Pixelmade ApS har ejerskabet, forbliver det leverede Pixelmade ApS’ ejendom, og overgår på intet tidspunkt til kunden eller dennes kunder medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden får udstedt en licens, der giver brugsret til produktet, når fuld betaling har fundet sted, hvorefter produktet frit kan anvendes til det formål, som det er bestilt til. Kunder har tilladelse til at anvende produktet til virksomhedsmæssig, handelsmæssig eller personlig brug. Brugsretten til produktet er tidsubegrænset og ikke-eksklusiv. Pixelmade ApS beholder ejerskab og rettigheder til alle udførte arbejder og kan videreudvikle og -sælge disse på enhver måde, Pixelmade ApS ønsker det, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Indtil brugsretten er overgået til kunden, forpligter denne sig til ikke at pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte uden skriftligt samtykke fra Pixelmade ApS.

Kunden er pligtig til at respektere Pixelmade ApS’ og eventuelle underleverandørers/tredjeparts til enhver tid gældende licensvilkår og ejendoms- og ophavsret. Kunden er indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for brugen af produkter, der er beskyttet af ophavsret eller ejendomsret.

2. Indhold

Produktet leveret af Pixelmade ApS kan anvendes til lovlige formål. Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale på serverne følger gældende dansk lovgivning samt overholder internettets etiske regler.

Transmission, opbevaring eller præsentation af al information, data eller materiale i strid med gældende bestemmelser i Danmark er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Ophavsretligt beskyttet materiale; materiale, der er truende eller obskønt; materiale, der er moralsk anstødeligt eller materiale beskyttet af forretningshemmeligheder og lignende.

Bemærk at pornografisk og sexrelateret indhold ikke er tilladt. Dette omfatter seksuelt indhold eller direkte links til voksent indhold hostet andetsteds. Websteder, fremme af ulovlig aktivitet, vold eller indhold, som kan være skadelige for vores servere eller anden server, eller links til sådanne sites er heller ikke tilladt. Distribution og/eller transmission af obskønt materiale er ikke tilladt.

Pixelmade ApS er i enhver henseende suveræn i vurderingen af hvad, der udgør en overtrædelse af bestemmelserne for det lagrede materiale.

2.1 Hosting, diskplads og trafik

For installeret software og lagret data på den tilhørende hostingløsning gælder at det er kundens eget ansvar, at dette er fuldt licenseret og følger producenternes evt. licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med Pixelmade ApS.

Produktet leveres med en begrænsning på såvel datakapacitet (diskplads) som på dataoverførsel (trafik) per måned. Er der behov for mere kapacitet til diskplads eller den månedlige trafik, kan hostingløsningen mod betaling til enhver tid opgraderes.

Pixelmade ApS vil overvåge kundens disk- og trafikforbrug og skulle dette overstige aftalegrundlaget, skal Pixelmade ApS have ret til at træffe foranstaltninger, som kan omfatte vurdering af ekstra afgifter eller suspendering af tjenesten.

Der beregnes trafikgebyr månedligt bagud baseret på forbrug, der overstiger den i abonnementet indeholdte trafik i GB pr. måned, eller efter individuel aftale.

3. Priser

Pixelmade ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmaterialer. Med mindre andet angives, er alle priser i danske kroner ekskl. moms og andre udgifter. Pixelmade ApS tager forbehold for eventuelle trykfejl.

4. Betaling

Alle leverancer sker mod betaling 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling er Pixelmade ApS berettiget til at opkræve gebyr for fremsendte betalingspåmindelser iht. rentelovens bestemmelser herom. Ved for sen betaling beregnes der renter med 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

Manglende betaling berettiger Pixelmade ApS til at lukke kundens adgang til produktet og/eller suspendere opfyldelsen af evt. yderligere del leverancer, øvrige leverancer og ydelser, indtil betaling har fundet sted. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for noget tab som følge af lukning af adgang eller suspension af yderligere leverancer og ydelser.

Manglende betaling berettiger Pixelmade ApS til at hæve aftalen ved at give meddelelse til kunden herom. Pixelmade ApS er berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab i forbindelse hermed.

Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til mangler, såfremt Pixelmade ApS skriftligt har anerkendt indsigelsen.

Kunden har kun mulighed for at foretage modregning med krav mod Pixelmade ApS, såfremt disse krav er forfaldne og skriftligt anerkendt af Pixelmade ApS.

Ved manglende betaling og overdragelse til inkasso vil der dels blive pålagt inkassogebyr jf. renteloven og dels inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos vor interne inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller vor advokat.

4.1 Abonnement

Abonnement på produktet tegnes som standard i perioder af 12 måneder. Kunden kan indenfor en abonnementsperiode skriftligt opsige abonnementet med 45 dages varsel til udløb af perioden, men der vil ikke ske tilbagebetaling for evt. resterende abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke opsiger inden for en abonnementsperiode vil aftalen løbe videre i en ny periode af 12 måneders varighed. Abonnement på tredjeparts software følger som udgangspunkt underleverandør/tredjeparts betingelser.

Pixelmade ApS kan til enhver tid opsige et abonnement med 45 dages skriftligt varsel. Såfremt Pixelmade ApS opsiger et abonnement, vil evt. abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til kunden.

Ved opsigelse af abonnement, uanset om det sker på foranledning af kunden eller Pixelmade ApS, vil adgang og brugsret til software udviklet af Pixelmade ApS eller brug af licens hvor Pixelmade ApS har ejerskabet automatisk også ophøre, på samme tid som abonnementet selv.

Såfremt der i aftaleforholdet er tilfælde af misbrug eller væsentlig misligholdelse, er Pixelmade ApS i enhver henseende suveræn i definitionen af hvorvidt, dette foreligger. I sådanne tilfælde kan Pixelmade ApS uden varsel ophæve og lukke et abonnement uden at der vil ske tilbagebetaling af evt. resterende abonnementsperiode.

Fejlbestilte abonnementer vil så vidt det er muligt blive forsøgt tilbagebetalt, dog modregnet evt. honorar for medgået tid.

Det påhviler kunden selv at holde Pixelmade ApS løbende informeret om kundens adresse samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse. Det forudsættes, at kunden er myndig og har beslutningsret for at tegne abonnement hos Pixelmade ApS.

4.2 Fastprisarbejde

For fastprisarbejde giver Pixelmade ApS indledningsvis et overslag over de estimerede omkostninger ved løsning af opgaven. Ved kundens accept at overslag udarbejder Pixelmade ApS et reelt tilbud på løsning af opgaven.

4.3 Timearbejde

For timearbejde (arbejde uden aftalt fastpris) gælder at honorar til Pixelmade ApS fastsættes på grundlag af den tid, der er brugt på opgaven i kombination med dennes karakter.

Pixelmade ApS giver også gerne ved timearbejde et overslag over de estimerede omkostninger ved løsning af opgaven, inden denne påbegyndes. Hvis overslaget ikke kan gives, oplyser Pixelmade ApS i stedet hovedelementerne, der indgår i honoraret, der skal betales.

4.4 Tilbud og ordrebekræftelse

Kunders ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Pixelmade ApS, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Pixelmade ApS, som ikke angiver en nærmere acceptfrist bortfalder såfremt en overensstemmende accept fra kunden ikke er Pixelmade ApS i hænde inden 14 dage fra tilbuddets dato. Såfremt Pixelmade ApS’ ordrebekræftelse afviger fra den af kunden afgivne ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, skal kunden inden 7 dage meddele Pixelmade ApS, at dette accepteres for at ordren kan effektueres. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelse, f.eks. grundet fejl eller lignende, skal fremsættes skriftligt straks efter modtagelsen.

Der tages forbehold for fejl, mangler, trykfejl og øvrige uoverensstemmelser i tilbud, ordrebekræftelser og andre skriftlige og mundtlige aftaler i forbindelse med ydelserne. Opstår der uforudsete udgifter / ekstraarbejder i forbindelse med udførelsen af en ordre, vil det underliggende tilbud blive revurderet. Kunden vil blive kontaktet for en drøftelse af projektets gennemførelse.

Såfremt kunden annullerer afgiven ordre, er Pixelmade ApS berettiget til honorering efter medgået tid.

4.5. Ændring i ordrer

Enhver ændring i ordrer, foretaget efter der er afsendt ordrebekræftelse, anses først for modtaget, når Pixelmade ApS har sendt en skriftlig bekræftelse til kunden. Ændring af ordrer medfører altid en revurdering af tilbud i forhold til de foretagne ændringer.

5. Levering

Medmindre andet er aftalt, er leveringstidspunktet den dag, hvor produktet installeres på hostingløsningen. I tilfælde, hvor Pixelmade ApS efter aftale med kunden skal udlevere tredjeparts produkt eller udføre anden installation vedrørende tredjeparts produkter er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne er udleveret fra Pixelmade ApS eller installeret på hostingløsningen. Kan levering ikke ske fra Pixelmade ApS’ adresse, afregnes efter timeforbrug jf. punkt 4.3 tillagt Pixelmade ApS gældende kilometertakst ekskl. eventuelle udgifter jf. pkt. 5.2. Pixelmade ApS påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering af tredjeparts produkt m.v. medmindre andet er aftalt.

5.1 Risikoovergang

Risikoen for produkterne overgår til kunden på leveringstidspunktet.

5.2 Leveringsomkostninger

Kunden afholder alle udgifter til levering, med mindre andet er aftalt.

5.3 Leveringstid og forsinkelser

Den opgivne leveringstid er regnet fra det tidspunkt, hvor Pixelmade ApS modtager de fulde og endelige informationer omkring handlen fra kunden. Angivelsen af leveringsugen er skønsmæssig og uden forbindende. Leverer Pixelmade ApS ikke indenfor den fastsatte leveringsuge, eller inden for en, med hjemmel i punkt 5.4, fastsat leveringsuge, giver dette ikke kunden ret til at hæve købet. Pixelmade ApS ifalder intet erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab ved for sen levering.

5.4 Force Majeure

Pixelmade ApS’ leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover Pixelmade ApS ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, vejrvanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre Pixelmade ApS’ dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Pixelmade ApS ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, kan kunden ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencer m.v.

Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

6. Afhjælpning og reklamation

Pixelmade ApS er i overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed situationen kræver, forpligtet til på egen bekostning at foretage afhjælpning af de fejl i produkterne, som gør, at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i produktbeskrivelsen.

For at påberåbe fejl eller mangler ved produkterne skal kunden skriftligt anmelde fejlen eller manglen til Pixelmade ApS straks efter denne er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen gør sig gældende.

Pixelmade ApS har kun ansvar for fejl, som indberettes inden 30 dage fra leveringstidspunktet. Fejl der er indberettet senere end 30 dage efter levering, vil blive rettet og afregnet jf. betingelser for timearbejde. Det er derfor kundens ansvar at teste produktet samt at indberette fejl og mangler senest 30 dage efter levering. Garantiperioden for udstyr og programmel fra tredjepart følger altid den pågældende tredjeparts garantiperiode.

Ved udbedring af fejl skal det berørte produkt stilles til Pixelmade ApS’ rådighed i den dertil nødvendige tid, og foranstaltninger skal foretages i Pixelmade ApS’ almindelige arbejdstid. På opfordring fra Pixelmade ApS skal repræsentanter fra kunden være til rådighed under udbedringen af fejlen.

Har kunden anmeldt fejl, og det viser sig, at der ikke foreligger fejl, som kan påregnes Pixelmade ApS, skal kunden godtgøre de udgifter, Pixelmade ApS måtte have haft i den sammenhæng. Godtgørelsen fastlægges ud fra Pixelmade ApS’ til enhver tid gældende satser og betingelser for timearbejde.

6.1 Undtagelser

Hvis fejlen er opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Pixelmade ApS’s instruktioner.

Hvis fejlen er opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation.

Hvis fejlen er opstået ved forsømmelse fra kundens eller dennes personale eller tredjemands side.

Hvis fejlen er opstået ved indskrænkninger i produktets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af kundens indlægning af programmel mv., der påvirker det af Pixelmade ApS leverede.

Hvis fejlen er opstået på grund af normal driftsvedligeholdelse såsom justering eller hvis anskaffelse af ekstra funktionalitet kræves.

Hvis fejlen er opstået på grund af programfejl i underleverandørens produkter, og dette ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.

Hvis fejlen er opstået ved andre omstændigheder, som ligger udenfor Pixelmade ApS’ kontrol (force majeure).

7. Backup og tab af data

Medmindre andet er aftalt, tages der automatisk ugentlige backups af data på hostingløsningen. Der er mulighed for at indgå aftale om specielle krav til backupprocedure, mod separat betaling herfor. Det påhviler i så fald kunden at få en udførlig skriftlig aftale vedr. dette.

Pixelmade ApS kan ikke holdes ansvarlig for tab af kundens data, hvorfor kunden opfordres til løbende at tage ekstra kopi / backup af samtlige data. Pixelmade ApS er berettiget til at forvente, at kunden har taget ekstra kopi / backup inden evt. support.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Pixelmade ApS påtager sig ikke ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder men ikke begrænset til tabt data og disses reetablering, systemnedbrud, skader forårsaget af edb-virus, uvedkommendes adgang eller hackeraktivitet, følgeskader på tilsluttet udstyr, tab af avance, driftstab, tab af goodwill og andre økonomiske konsekvenstab.

Pixelmade ApS’ erstatningsansvar, uanset hvad grundlaget for erstatningsansvaret bygger på, begrænses til det beløb, som Pixelmade ApS har faktureret og modtaget for den pågældende leverance / produkt, som erstatningsansvaret udspringer af.

I det omfang Pixelmade ApS er ansvarlig overfor kunden, er Pixelmade ApS’ ansvar begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Pixelmade ApS påtager sig intet ansvar som følge af kundens retsforhold overfor tredjepart. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan kunden ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvist efter disse betingelser skal afgøres ved dansk ret ved retten i en by i Danmark efter nærmere anvisning af Pixelmade ApS.

Betingelserne er underlagt dansk ret, uanset om international privat og – procesret måtte pege på anden jurisdiktion og lovvalg.

 

Pixelmade ApS

CVR-nummer: 31 58 69 25

Mail: info@pixelmade.dk
Telefon: +45 65 74 00 01